Regulamin

Regulamin Sprzedawcy

 

                                                                                                                                                 DEFINICJE

  1. Sprzedawca: ANKA s.c. Andzrej i Kazimierz Kołodziejczyk  z siedzibą w  86-010 Koronowo. ul. Witosa 2, punkt sprzedaży internetowej w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 4- Sienkiewicza 2, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-039-52-98, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach e-sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: anka.koronowo@onet.pl albo numerami telefonu 52 3822 156, 668 358 385
  2. E-Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem Koronowo ul. Pl. Zwycięstwa 4 /Sienkiewicz 2.
  3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach e-sklepu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
  4. Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
  5. Regulamin  – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.
  6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych dotyczące Sprzedawcy, e-Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
  7. Użytkownik – użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-sklepu.                                                                                                                                  
  8.                                                                                                                                   WARUNKI ZAMÓWIENIA
  1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu Sprzedawcy, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
  2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. Sprzedaż za granicę odbywa się tylko po ustaleniu mailowym lub telefonicznym.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem sposób korzystania z e-sklepu przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
  5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
  6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
  7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo tj. zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

 

                                                                                                                     SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1.Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego, są to:

a)    Przelew bankowy

b)    Gotówka

         Ze względów oczywistych na wyroby z mieszalnika farb i tynków płatność tylko przelewem.

                  Nasze konto: mBANK 14 1140 2004 0000 3202 6891 5538

2.Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3.Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione przez Sprzedawcę to:

a)    Odbiór osobisty (miejsce odbioru u Sprzedawcy, tj.: Koronowo ul. Pl. Zwycięstwa 4- Sienkiewicza 2)

b)    Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską

c)     Przesyłka kurierska

4.Przesyłka kurierska realizowana będzie przez POCZTEX i FedEx.

5.Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja szczegółowa znajduje się w zakładce Reklamacje.

6.Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru, ze wskazanego innego miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

                                               

                                                                                                       PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym e-Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
  5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.                                                                                                

                                                   

                                                                                                              REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

1.Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2.Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.

3.Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: 86-010 Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 4/ Sienkiewicza 2.

4.Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

5. Szegółowo opiano zagadnienie w zakładce Obsługa Klienta - Reklamacje i Zwroty.

                                                         

                                                                                                                    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: anka.koronowo@onet.pl albo w formie  pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b)    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

e)    paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.

3.Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4.Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

5. Szczegółowo opisano zagadnienie w zakładce Obsłóga Klienta - Reklamacje i Zwroty

 

                                                           

                                                                                                                       PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do e-sklepu z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

                                                               

                                                                                                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 1. W przypadku zawierania Umowy Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. ),  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm. ) a także ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012, poz. 1529 ).
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: anka.koronowo@onet.pl albo pod nr telefonu 52 3822 156, 668 358 385.
 5. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 2015-10-23